Input 1:

4_1.png

4_2.png

4_3.png

4_4.png

4_5.png

Output 1:

4_6.png

4_7.png

4_8.png


Input 2:

4_9.png

Output 2:

4_10.png

4_11.png


Input 3:

cr_1.gif

Output 3:

4_14.png

Γ121 →   4_15.png

Γ131 →   4_16.png

Γ142 →   4_17.png

Γ143 →   4_18.png

Γ211 →   4_19.png

Γ222 →   4_20.png

Γ232 →   4_21.png

Γ233 →   4_22.png

Γ241 →   4_23.png

Γ244 →   4_24.png

Γ311 →   4_25.png

Γ322 →   4_26.png

Γ332 →   4_27.png

Γ333 →   4_28.png

Γ341 →   4_29.png

Γ344 →   4_30.png

Γ421 →   4_31.png

Γ431 →   4_32.png

Γ442 →   4_33.png

Γ443 →   4_34.png

Input 4:

cr_2.gif

Output 4:

4_36.png

R1132 →   4_37.png

R1141 →   4_38.png

R1221 →   4_39.png

R1231 →   4_40.png

R1242 →   4_41.png

R1243 →   4_42.png

R1321 →   4_43.png

R1331 →   4_44.png

R1342 →   4_45.png

R1343 →   4_46.png

R1432 →   4_47.png

R1441 →   4_48.png

R2121 →   4_49.png

R2131 →   4_50.png

R2142 →   4_51.png

R2143 →   4_52.png

R2332 →   4_53.png

R2341 →   4_54.png

R2421 →   4_55.png

R2431 →   4_56.png

R2442 →   4_57.png

R2443 →   4_58.png

R3121 →   4_59.png

R3131 →   4_60.png

R3142 →   4_61.png

R3143 →   4_62.png

R3232 →   4_63.png

R3241 →   4_64.png

R3421 →   4_65.png

R3431 →   4_66.png

R3442 →   4_67.png

R3443 →   4_68.png

R4132 →   4_69.png

R4141 →   4_70.png

R4221 →   4_71.png

R4231 →   4_72.png

R4242 →   4_73.png

R4243 →   4_74.png

R4321 →   4_75.png

R4331 →   4_76.png

R4342 →   4_77.png

R4343 →   4_78.png

R4432 →   4_79.png

R4441 →   4_80.png

Input 5:

4_81.png

Output 5:

4_82.png

4_83.png


Input 6:

4_85.png

Output 6:

4_86.png

4_87.png


Input 7:

rn_1.png

Output 7:

rn_2.png

kerr.boyer.kr_1.png


Input 8:

4_92.png

4_94.gif

Output 8:

4_93.png

4_95.png

4_96.png

4_97.png

4_98.png


Input 9:

ssdr-zd_1.png

Output 9:

4_103.png

kerrzd_1.png


Input 10:

4a_1.gif

Output 10:

4a_2.png

4a_3.png

4a_4.png

4a_5.png

4a_6.png


Input 11:

zdzd_1.gif

Output 11:

4a_8.png

4a_9.png

4a_10.png

4a_11.png

Link:

goedelsim_1.png

Simon Tyran, Vienna (Yukterez) / back to the index